تلفن های تماس تلفن های تماس

معاونت دانشجويی پرديس كرج        كـد 026

نام دفتر

تلفن مستقيم

داخلی

دورنويس

معاونت دانشجويي

34550702

2376

34550702

امین اموال دانشجويي

34561956

2258

-

كميته انضباطي دبيرخانه

ــ

2320

ــ

حسابداري امور دانشجويي

ــ

2256

ــ

دبیرخانه

ــ

2785

ــ

کارپردازی

ــ

2254

ــ

مرکز ارتباطات و رسانه کامپیوتر

ــ

2650

ــ

مرکز مشاور ه و خدمات روانشناسی کرج

نام دفتر

تلفن مستقيم

داخلی

دورنويس

مدير مركز مشاوره دانشجويي

34569557

34577197

2383

34569557

كارشناسي مركز مشاوره

ــ

2384

ــ

مدیریت تربیت بدنی کرج

نام دفتر

تلفن مستقيم

داخلی

دورنويس

مديريت تربيت­بدني

34579627

2319

34579627

مسوول خانه ورزش و اموال

 

2407

 

اداره مسابقات و آموزش

 

2405

 

ورزش بانوان

 

2318

 

هیأت ورزش دانشگاهی استان البرز

 

2365

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت خدمات دانشجویی کرج

نام دفتر

تلفن مستقيم

داخلی

دورنويس

مديريت امور دانشجويي

34561956

2254

4561956

رئیس اداره رفاه دانشجویان

--

2230

ــ

کارشناسان اداره رفاه دانشجویان

34550277

2257

ــ

صندوق قرض­الحسنه دانشجويي

ــ

2258

ــ

اداره تغذيه

34550997

2605

ــ

انبار تغذيه

ــ

2749

ــ

آشپزخانه

ــ

2602

ــ

اتوماسيون تغذيه برادران

34550001

2609

ــ

اتوماسيون تغذيه خواهران

ــ

2610

 

نانوايي

ــ

2633

ــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز بهداشت و درمان کرج

نام دفتر

تلفن مستقيم

داخلی

دورنويس

مدیر مرکز

ــ

2220

ــ

مطب دكتر

ــ

2234

ــ

واحد پذيرش

34579624

2221

ــ

دندانپزشكي

ــ

2601

ــ

 

تلفن های تماس تلفن های تماس

تلفن های تماس مدیریت خوابگاه‌ها کرج

نام واحد

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دورنویس

مدیریت امور خوابگاه‌ها

2251

34511009

34511009

اداره خوابگاه‌ها

2641

   

مسئول خوابگاه برادران

2341

   

سرپرستی خوابگاه فجر برادران

2342

   

پیگیر فنی خوابگاه‌ها

2217

   

مسئول خوابگاه خواهران

2255

   

سرپرستی خوابگاه خواهران

2389

2262

2255

2268

34561955

34561954

 

اتاق پذیرش میهمان

2293

34511006

 

معاونت دانشجویی تهران کد 021

نام دفتر

تلفن مستقیم

داخلی

دورنویس

دفتر معاونت دانشجویی

88830893

4144

88830893

مدیریت امور دانشجویی

88302424

4304

ــ

دبیرخانه و بایگانی امور دانشجویی

ــ

4084

ــ

حسابداری امور دانشجویی

ــ

4234

ــ

بهداری

88848948

4114

ــ

بهداری

ــ

4184

ــ

امور تغذیه

ــ

4064

ــ

آشپزخانه

ــ

2322

ــ

فیش فروشی

ــ

2722

ــ

كمیسیون بررسی موارد خاص

ــ

 

ــ

اداره رفاه دانشجویی

88829204

4465

ــ

اداره رفاه دانشجویی

88825011

 

ــ

اداره امور خوابگاه‌­ها

88310009

4824

ــ

خوابگاه سمیه

ــ

4764

ــ

خوابگاه مطهری

88733999

88339718

ــ

ــ

خوابگاه بهار جنوبی

88309911

ــ

ــ

خوابگاه لاله‌زار

66343060

66343045

ــ

ــ

خوابگاه توحید

66936988

ــ

ــ

پیگیر فنی خوابگاه‌ها

 

4452

 

امین اموال

 

4452