شورای انضباطی شورای انضباطی

اهم وظايف:

شوراهاي انضباطي از واحدهاي زيرمجموعهي حوزه معاونت دانشجويي است كه وظيفهي رسيدگي به تخلفات احتمالي و رفتارهاي مغاير با شئونات دانشجوئي  براساس گزارشات واصله را عهده دار است .

شوراهاي انضباطي دانشگاهها به دو بخش تقسيم مي شوند:

الف : شوراي بدوي انضباطي

ب : شوراي تجديد نظر انضباطي

تخلفات و شكايت مربوط به دانشجويان ابتدا در شوراي بدوي انضباطي مطرح ميگردد و پس از گفتگو و مشاوره، چنانچه در اين مسير انتساب تخلف يا شكايت در خصوص دانشجو محرز گردد، منجر به صدور احكام اوليه ميشود.

شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

 

زینت بهادری زینت بهادری