مرکز ارتباطات و رسانه مرکز ارتباطات و رسانه

اهم وظایف:

1-- تهيه و تدوين گزارش عملكرد حوزه

2- تهيه اخبار حوزه و انعكاس آن

3-تهيه و تدوين نشريه روزنه (نشريه فرهنگي- هنري حوزه معاونت دانشجوئي)

4- تهيه وتدوين بروشور، بنر و فعاليت‌هاي تبليغاتي حوزه معاونت دانشجويي

5- انجام کلیه امور مربوط به جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه و کشوری

6- به‌روزرسانی و درج اخبار معاونت دانشجوئي در پورتال و...

مرکز کامپیوتر مرکز کامپیوتر

  اهم وظايف

 1 - نگهداري و پشتيباني از كليه دستگاههاي كامپيوتر حوزه.                                         

 2- نگهداري و پشتيباني از شبکه داخلی و سايت‌هاي كامپيوتر خوابگاهها

 3- نگهداري و پشتيباني از سيستم‌هاي ورود و خروج خوابگاه‌ها (اتوماسیون تردد خوابگاهی)

 4- نگهداري و پشتيباني از سيستم‌هاي اتوماسیون تغذیه

  5- تهیه گزارش‌های اتوماسیون خوابگاهی و تغذیه 

گیتی سلطان حسینی کارشناس ارتباطات و رسانه گیتی سلطان حسینی کارشناس ارتباطات و رسانه

داود بایندور کارشناس مرکز کامپیوتر داود بایندور کارشناس مرکز کامپیوتر