سیستم گردش مکاتبات اداری سیستم گردش مکاتبات اداری

انواع سیستم گردش مکاتبات اداری

مراحل اول کار: نامه های وارده

  1.  کنترل نامه
  2.  دریافت نامه
  3. ثبت در سیستم اتوماسیون اداری
  4. ثبت در دفتر اندکس
  5.  ارجاع به مدرت ها
  6. توزیع بین اقدام کنندگانمرحله دوم: نامه های صادره

مراحل دوم کار: نامه های صادره

  1.  تهیه نامه
  2. ثبت در سیستم اتوماسیون اداری
  3.  ارسال

کارکنان کارکنان

افسر ابوالقاضی  - مسئول دبیرخانه پردیس کرج
پروین سیدجوادی- کارمند دبیرخانه پردیس کرج  
سیدمهدی مولانا- نامه رسان