کمیسیون بررسی موارد خاص کمیسیون بررسی موارد خاص

اهم وظایف:

كميسيون بررسي موارد خاص كه به عنوان يك واحد از زير مجموعه معاونت دانشجويي دانشگاه می‌باشد و با رعايت مفاد آيين‌نامه خود به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه مورد خاص تشخيص داده مي‌شوند رسيدگي و رأي نهايي در مورد آن‌ها را صادر مي‌نمايد.

تركيب اعضاء كميسيون بررسي موارد خاص به ترتيب متشكل از:
1- رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميسيون
2- معاون دانشجويي دانشگاه به‌ عنوان دبير كميسيون
3- معاون آموزشي دانشگاه
4- مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
4- سه نفر از اعضاء هيأت علمي صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پيشنهاد دبير كميسيون كه اين سه نفر در اولويت اول شامل مدير كل امور آموزشي، مديركل تحصيلات تكميلي، مدير كل امور فرهنگي خواهد بود كه نامبردگان بايستي عضو هيأت علمي دانشگاه نيز باشند.

آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و موسسات دولتی

سمیرا بابایی کارشناس کمیسیون سمیرا بابایی کارشناس کمیسیون