منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفريني ورزشكاران دانشگاه خوارزمي

كسب مدا ل برنز بازي هاي همبستگي كشورهاي اسلامي درمسابقات تپانچه خفيف به ميزباني كشور آذربايجان ( باكو )  توسط آقاي محمد احمدي دانشجوي كارشناسي تربيت بدني دانشگاه 

كسب مدال نقره آسيا توسط آقاي حميد امني دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه خوارزمي در مسابقات كيك بوكسينگ واكو قهرماني آسيا ( تركمنستان ۲۰۱۷ )

                                                                                          مدیریت تربیت بدنی

                                                                                         معاونت دانشجویی