نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی مزایده واحدهای رفاهی

آگهی مزایده

دانشگاه خوارزمی درنظر دارد تعدادی از واحدهای رفاهی و خدماتی خود اعم از واحد های بازارچه دانشجویی، بوفه ها ،خشکشویی ، نانوایی و.... را از طریق مزایده به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار نماید .

دریافت اسناد مزایده : از مورخه 13/04/1396لغایت 1396/04/21

تحویل اسناد مزایده : تا مورخ 1396/04/26

 

آدرس : کرج ،خیابان شهید بهشتی ، میدان دانشگاه ،دانشگاه خوارزمی ، دبیرخانه مرکزی- تلفن :34561956

مدیریت خدمات دانشجویی

معاونت دانشجویی