نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی مزایده واحدهای رفاهی

آگهی مزایده

دانشگاه خوارزمی درنظر دارد تعدادی از واحدهای رفاهی و خدماتی خود اعم از واحد های بازارچه دانشجویی، بوفه ها ،خشکشویی ، نانوایی و.... را از طریق مزایده به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار نماید .

دریافت اسناد مزایده : از مورخه 13/04/1396 لغایت 21/04/1396

تحویل اسناد مزایده : تا مورخ 26/04/1396

 

آدرس : کرج ،خیابان شهید بهشتی ، میدان دانشگاه ،دانشگاه خوارزمی ، دبیرخانه مرکزی- تلفن :34561956