کارکنان مرکز بهداشت پردیس کرج کارکنان مرکز بهداشت پردیس کرج

عصمت آموزگار- پزشک مرکز
مریم نوری- ( پرستار) کارشناس ارشد
عالیه پرند- دستیار دندانپزشک
ژیلا انتظاری- پرستار( کارشناس)
فریده رحمانی- متصدی امور دفتری