کارکنان مرکز بهداشت واحد تهران کارکنان مرکز بهداشت واحد تهران

فریبا عباس قلی وش- پرستار
نسترن خرمی- پذیرش بیمار