معاونت دانشجویی- کمیسیون بررسی موارد خاص
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آیین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص
راهنمای استفاده از سامانه سجاد
 نکات مهم در زمان ثبت نام
 
آزاده اکبری- کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی( مسئول کمیسیون داخل دانشگاه)- تهران - ۸۶۰۷۰۹۰۴
شهربانو موسوی- کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری (مسئول کمیسیون استانی)- تهران - ۸۶۰۷۰۹۰۴
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.24295.55862.fa.html
برگشت به اصل مطلب