معاونت دانشجویی- شماره تماس
شماره تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
میزخدمت و پاسخگوئی معاونت دانشجوئی تهران ۰۲۱
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی
مدیریت امور دانشجویی ۸۸۸۳۰۸۹۳ ۴۴۱۴
دبیرخانه و بایگانی امور دانشجویی ــ ۴۴۰۸
حسابداری امور دانشجویی ۸۶۰۷۰۹۰۴ ۴۴۴۸
امور تغذیه ــ ۴۴۰۶
آشپزخانه ــ ۲۲۰۵
فیش فروشی ــ ۲۷۲۲
اداره رفاه دانشجویی ۸۸۸۲۹۲۰۴ ۴۴۶۵
اداره امور خوابگاه‌­ها ۸۸۳۱۰۰۰۹ ۴۴۳۰
خوابگاه خواهران سهند ۸۸۸۳۴۹۹۵ -
خوابگاه  خواهران مطهری ۸۸۷۳۳۹۹۹
۸۸۳۳۹۷۱۸
ــ
خوابگاه برادران لاله‌زار ۶۶۳۴۳۰۶۰
۶۶۳۴۳۰۴۵
ــ
خوابگاه  خواهران توحید ۶۶۹۳۶۹۸۸
۶۶۹۳۶۸۹
ــ
میزخدمت و پاسخگوئی معاونت دانشجوئی کرج۰۲۶
واحد ارائه دهنده خدمات شماره ثابت کارشناس پاسخگو شماره داخلی  
دفتر معاونت دانشجوئی ۰۲۶۳۴۵۵۰۷۰۲ مریم مجلسی ۲۳۷۶
دفتر مدیریت دانشجوئی ۰۲۶۳۴۵۲۲۹۰۱ منصور ستاری
صدیقه باقری
۲۲۵۴
اداره تغذیه ۰۲۶۳۴۵۳۰۶۴۵ دکتر فردین امیرخانی
عالیه پرند
۲۶۰۵
۲۶۰۹
اداره رفاه دانشجویان ۰۲۶۳۴۵۲۰۶۳ راحله خادمیان پور
فریبا وهاب زده
فاطمه فارسی
فاطمه علیرضائی
حسن ناصری
۲۲۵۷
اداره امور خوابگاهها ۰۲۶۳۴۵۱۱۰۰۹ دکتر آزاد آهنگران
فریبا بیاتی
نرگس کارخانه

۲۶۴۱
۲۲۵۱
سرپرست خوابگاه برادران ۰۲۶۳۴۵۱۷۸۲۳ احمد علی رحمتی ۲۸۶۰
سرپرست خوابگاه خواهران ۰۲۶۳۴۵۱۳۰۰۶ فهیمه نائیجی
شهناز بهرامعلیپور
۲۲۵۵
مرکز مشاوره ۰۲۶۳۴۵۲۳۳۳۵

۰۲۶۳۴۵۱۳۴۷۹
معصومه یوسفی
معصومه یکله
مریم فردوسی
زهرا رحمانی خواه

۲۳۸۴
تربیت بدنی ۰۲۶۳۴۵۱۷۴۴۰ دکتر مسعود جوکار
فرشید کاظمی
خانم فرجی
۲۳۱۹
مرکز بهداشت ودرمان ۸۸۷۳۳۹۹۹
۸۸۳۳۹۷۱۸
ــ
۲۲۲۱
کمیته انضباطی ۶۶۳۴۳۰۶۰
۶۶۳۴۳۰۴۵
ــ
ITامور ۶۶۹۳۶۹۸۸
۶۶۹۳۶۸۹
ــ ۲۲۳۰
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.26276.61029.fa.html
برگشت به اصل مطلب