معاونت دانشجویی- شورای انضباطی و کمیسیون موارد خاص
کمیته انضباطی - کمیسیون بررسی موارد خاص

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شورای انضباطی
کمیسیون بررسی موارد خاص
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.6683.16477.fa.html
برگشت به اصل مطلب